website statistics The Legend of Saint-Julian the Hospitaller - PDF Books Online
Hot Best Seller

The Legend of Saint-Julian the Hospitaller

Availability: Ready to download

Gustave Flaubert (1821-1880) was a French writer who is counted among the greatest Western novelists. He is known especially for his first published novel, Madame Bovary (1857), and for his scrupulous devotion to his art and style, best exemplified by his endless search for "le mot juste" ("the precise word"). In September 1849, he completed the first version of a novel, T Gustave Flaubert (1821-1880) was a French writer who is counted among the greatest Western novelists. He is known especially for his first published novel, Madame Bovary (1857), and for his scrupulous devotion to his art and style, best exemplified by his endless search for "le mot juste" ("the precise word"). In September 1849, he completed the first version of a novel, The Temptation of Saint Anthony. In 1858, he travelled to Carthage to gather material for his next novel, Salammbo (1862). It is now commonly admitted that he was one of the greatest writers who ever lived in France and his greatness principally depends upon the extraordinary vigour and exactitude of his style. His private letters show that he was not one of those to whom easy and correct language came naturally; he gained his extraordinary perfection with the unceasing sweat of his brow. Many critics consider Flaubert's best works to be models of style. His other works include Over Strand and Field: A Record of Travel Through Brittany (1904), Herodias (1877) and A Simple Soul (1877).


Compare

Gustave Flaubert (1821-1880) was a French writer who is counted among the greatest Western novelists. He is known especially for his first published novel, Madame Bovary (1857), and for his scrupulous devotion to his art and style, best exemplified by his endless search for "le mot juste" ("the precise word"). In September 1849, he completed the first version of a novel, T Gustave Flaubert (1821-1880) was a French writer who is counted among the greatest Western novelists. He is known especially for his first published novel, Madame Bovary (1857), and for his scrupulous devotion to his art and style, best exemplified by his endless search for "le mot juste" ("the precise word"). In September 1849, he completed the first version of a novel, The Temptation of Saint Anthony. In 1858, he travelled to Carthage to gather material for his next novel, Salammbo (1862). It is now commonly admitted that he was one of the greatest writers who ever lived in France and his greatness principally depends upon the extraordinary vigour and exactitude of his style. His private letters show that he was not one of those to whom easy and correct language came naturally; he gained his extraordinary perfection with the unceasing sweat of his brow. Many critics consider Flaubert's best works to be models of style. His other works include Over Strand and Field: A Record of Travel Through Brittany (1904), Herodias (1877) and A Simple Soul (1877).

30 review for The Legend of Saint-Julian the Hospitaller

 1. 4 out of 5

  Agir(آگِر)

  و چنین است داستان ژولین قدیس، پاکمردِ مردمدوست، به گونه ای که بر شیشه هایی نگارین، در کلیسای شهر ما، نقش زده شده است این آبگینه نگارین در کلیسای شهر «رون» که زادگاه گوستاوو فلوبر است قرار دارد :در مورد کتاب سرشک ژاله ها که بر زمین فرو می ریخت، قطره هایی گرانسنگتر را، قطره های خون را در یادش زنده می کرد شاید ابتدا شخصیت ژولین باور کردنی نباشد؛ کودکی که از کشتن و زجر دادن حیوانات بینهایت لذت می برد و در جوانی هزاران حیوان را شکار می کند و بعد از شنیدن ندایی هراسناک، از کشتن حیوانات دست می کشد و عطشش ب و چنین است داستان ژولین قدیس، پاکمردِ مردمدوست، به گونه ای که بر شیشه هایی نگارین، در کلیسای شهر ما، نقش زده شده است این آبگینه نگارین در کلیسای شهر «رون» که زادگاه گوستاوو فلوبر است قرار دارد :در مورد کتاب سرشک ژاله ها که بر زمین فرو می ریخت، قطره هایی گرانسنگتر را، قطره های خون را در یادش زنده می کرد شاید ابتدا شخصیت ژولین باور کردنی نباشد؛ کودکی که از کشتن و زجر دادن حیوانات بینهایت لذت می برد و در جوانی هزاران حیوان را شکار می کند و بعد از شنیدن ندایی هراسناک، از کشتن حیوانات دست می کشد و عطشش به خون را در راه دیگری به کار می برد ..در جنگیدن با راهزنان و قاتلان و اگر به تاریخ نگاهی بیاندازیم میتوان شخصیت های بسیاری را نام برد که این چنین تشنه به خون بوده اند و همانند خون آشام برای ادامه ی زندگی به آن نیاز داشته اند دروجود این این شخصیت خونخوار، یک قدیس هم وجود دارد که منتظر بروز کردن است عاقبت فاجعه ای رخ می دهد و ژولین تغییر می کند :اریک فروم چنین شخصیت و خشونتی را بخوبی نقد کرده است خشونت خون آشامی دیرینه این نوع خشونت ناشی از درماندگی نیست؛ خون آشامی کسی است که همچنان دلبسته کامل به طبیعت است. شهوت او به کشتن بسان طریقه ای برای تفوق بر حیات است. زیرا از پیش رفتن و تماما انسان بودن می هراسد. در انسانی که پاسخ به حیات را با بازگشت به وضعیت ماقبل انسانی وجود جستجو می کند، در اثر همانند شدن با حیوانات- و بدین ترتیب رهایی یافتن از بار عقل- خون جوهر زندگانی می شود؛ خون ریختن یعنی زنده بودن، قوی بودن، یکتا بودن، و از همه برتر بودن، کشتن در دیرینه ترین سطح خود به نوعی سرمستی بزرگ و اثبات وجود عظیم مبدل می گردد. از سوی دیگر، کشته شدن تنها چاره و اختیار منطقی کشتن است. به مفهوم باستانی، این موازنه حیات است: تا می توانی بکش، و آنگاه که زندگیت از خون سیراب شد، برای کشته شدن آماده باش کشتن به این مفهوم، نه همان عشق به مرگ بلکه اثبات زندگی و فرا رفتن از آن در ژرف ترین سطح بازگشت است. این عطش به خون را می توان گاه در تخیلات و رویاهای افراد و گاه در بیماری های شدید دماغی یا قتل النفس مشاهده کرد می توان به هنگام جنگ - خواه جنگهای بین المللی و خواه جنگ های داخلی- که ممنوعیتهای متعارف اجتماعی از میان می رود، آن را در اقلیتی از مردمان شاهد بود. در جوامع کهن که کشتن (یا کشته شدن) صورت دو قطب حاکم بر زندگی است آن را ملاحظه می کنیم. همچنین می توان آن را در نمودهای نظیر قربانیهای انسانی قوم آزتک، و انتقام خون در محل هایی چون مونته نگرو یا کرس، برای قربانی در پیشگاه خداوند در «تورات» مشاهده کرد. یکی از درخشان ترین تلذذ کشتن را می توان در داستان کوتاه فلوبر تحت عنوان «افسانه قدیس ژولین، راهب بیمارستان» یافت در آغاز ژولین سر یک موش را له می کند و سپس یک کبوتر را خفه می کند کبوتر که بالهایش شکسته بود، آویخته از شاخه ای با گلهای سپید و خوشبوی، می تپید. پایایی و مداومت پرنده در اصرار بر زندگی، کودک را به خشم آورد. پس ، به خفه کردن کبوتر آغاز کرد؛ لرزه های مرگ آلود کبوتر، قلب کودک را از شوق و شیفتگی به تپیدن آورد؛ و آنرا از شادی و لذتی ددآسا و پرشور و آشوب آکند. آنگاه پیکر کبوتر سرد و سخت شد، کودک احساس کرد که خود از پای در می آید او با تجربه لذت خون ریختن، دچار عقده کشتن حیوانات گردید. خونریزی برای او والاترین راه اثبات وجود و تنها راه تفوق بر زندگانی گردید...تقریبا بر آن شد که به حیوانی تغییر شکل یابد، اما چون انسان بود نمی توانست به مراد خود برسد.. ندایی او را می گفت که سرانجام پدر و مادرش را خواهد کشت. وحشت زده از قصر خود گریخت، و از کشتن حیوانات دست شست و در عوض سرداری نام آور و هراس آفرین شد...این ندا صورت واقع پیدا می کند اما نه به عمد ..آنگاه که به ژرفای بازگشت رسید، قلب ماهیت عظیم پدید آمد فلوبر در این داستان وصفی از جوهر عطش خون، و سرمستی حیات را در کهن ترین صورت آن بدست می دهد. از اینرو، شخص پس از دست یافتن به دیرینه ترین سطح پیوند با زندگانی، میتواند از طریق انسانیت به عالیترین سطح رشد و تکامل، و به اثبات زندگی بازگردد همانطور که پیش از این گفتیم این شهوت کشتن با عشق به مرگ همانند نیست. در اینجا خون به صورت جوهر حیات تجربه می شود؛ خون دیگری را ریختن، یعنی بارور ساختن مام زمین با چیزی که برای باروری بدان نیاز دارد. (در قیاس با اعتقاد قوم آزتک به ضرورت ریختن خون بعنوان شرط تداوم نظام هستی، یا داستان هابیل و قابیل.) حتی چناچه خون خود شخص ریخته شود، زمین بارور می شود، و آدمی با آن یکی می گردد ظاهرا در سطح بازگشت، خون معادل نطفه است؛ زمین معادل مام بزرگ است. نطفه بیانگر تقابل مذکر و مونث است، تقابلی که تنها وقتی مرد کاملا از زمین پدیدار می گردد، آنهم به اندازه ای که زن موضوع عشق و آرزویش می شود، مرکزیت می یابد. ریختن خون به مرگ منجر می شود؛ ریختن نطفه به تولد. اما هدف از خون ریختن، مانند نطفه ریختن، هرچند در سطحی حیوانی، اثبات حیات است. قاتل می تواند عاشق شود، اگر که کاملا تولد یابد، اگر که علقه اش را به زمین را وانهد، و اگر که بر خود شیفتگی اش فائق آید. با اینحال نمی توان انکار کرد که اگر او قادر به این کار نباشد، خود شیفتگی و تثبیت کهن او را در دام شیوه ای از زندگانی خواهد انداخت که بسیار به طریق مرگ نزدیک است زیرا ممکن است تمایز انسان تشنه به خون، از انسان عاشق مرگ دشوار گردد «از کتاب «دل آدمی؛ گرایش به خیر و شر

 2. 5 out of 5

  John Dishwasher

  This story could be an object lesson for the way humans have ravaged planet Earth over the past hundred and fifty years. Flaubert would not have cause to write the story for that reason in 1877, but it still applies. If you lay waste to everything around you, carelessly and cruelly, you can expect your victim to eventually lay a curse upon your wanton ass. The effects of our planet’s curse, if it comes to that, will be harsh and irrevocable, just like it is for Julian here. And regardless what p This story could be an object lesson for the way humans have ravaged planet Earth over the past hundred and fifty years. Flaubert would not have cause to write the story for that reason in 1877, but it still applies. If you lay waste to everything around you, carelessly and cruelly, you can expect your victim to eventually lay a curse upon your wanton ass. The effects of our planet’s curse, if it comes to that, will be harsh and irrevocable, just like it is for Julian here. And regardless what penances we try at that point, just like Julian does, only our death will bring our redemption. So, here is a warning of apocalypse as reflected through the life of a saint as told by an atheist.

 3. 5 out of 5

  Guillermo Maddalena

  Fabuloso cuento!!!!! Voy por mas Flaubert!!!!

 4. 5 out of 5

  Balu

  What kind of ending is that. Well, I am shocked. If it didn't end like that, I would probably give it 4 stars. A very interesting story and well written. Also that double-murder, just fantastic. Too bad that it was simply boring at times and that it just dragged a bit. Nevermind, it was still the best story from "Three Tales". Rating: 3.7 stars. What kind of ending is that. Well, I am shocked. If it didn't end like that, I would probably give it 4 stars. A very interesting story and well written. Also that double-murder, just fantastic. Too bad that it was simply boring at times and that it just dragged a bit. Nevermind, it was still the best story from "Three Tales". Rating: 3.7 stars.

 5. 4 out of 5

  Lucinda Garza

  Julian es un red flags que se convierte en santo. (En realidad no sé cómo calificar esto porque 1) Es lo primero que leo de Flaubert y soy tonta 2) Lo vimos en clase y siento que ya lo tenemos tan desmenuzado que como que una calificación de estrellitas es rara).

 6. 5 out of 5

  Fernando Endara

  “La Leyenda de San Julián Hospitalario” es el segundo de los relatos que componen la obra de Gustave Flaubert “Tres Cuentos” publicada en 1877, junto a “Un corazón sencillo” y “Herodías”. Esta obra se caracteriza por presentar 3 sólidas historias ambientadas en distintas épocas que demuestran sus extraordinarios dotes para describir las tragedias infaustas de la existencia humana, y que, se conectan con lo más alto de su producción literaria. Así; “Un corazón Sencillo” es el anverso de “Madame B “La Leyenda de San Julián Hospitalario” es el segundo de los relatos que componen la obra de Gustave Flaubert “Tres Cuentos” publicada en 1877, junto a “Un corazón sencillo” y “Herodías”. Esta obra se caracteriza por presentar 3 sólidas historias ambientadas en distintas épocas que demuestran sus extraordinarios dotes para describir las tragedias infaustas de la existencia humana, y que, se conectan con lo más alto de su producción literaria. Así; “Un corazón Sencillo” es el anverso de “Madame Bovary”; “La Leyenda de San Julián”, recuerda lo más violento de Flaubert en “Las Tentaciones de San Antonio”; y, “Herodías” nos sumerge en el relato histórico que nos remite a “Salambó”. Ariel Juvenil nos presenta “La Leyenda de San Julián Hospitalario” con sus características ilustraciones tradicionales. Es un relato caballeresco de la Edad Media, basado en ciertas tradiciones recogidas en la fábula de “Julián el Pobre” que Flaubert encontró inscrita en los vitrales de la Iglesia de su pueblo. Como si fuera un juglar, el autor francés nos narra las vicisitudes de Julián, nacido bajo los augures de la sangre, el honor, la gloria y la santidad. Tuvo los mejores maestros de las ciencias y las armas, cuál niño precoz, se destacó por su inteligencia, fuerza y agilidad. Al descubrir el vicio de la cacería, se convirtió en uno de sus adeptos, rodeado de sus caballos, perros y zorras, se pasaba días en los bosques matando por diversión, por el placer de sentir el poderío humano pisoteando a otras criaturas, por el anhelo más íntimo de crueldad humana. Tanta muerte trajo nuevas profecías, “darás muerte a tus padres”, escuchó Julián antes de caer enfermo. Julián despertó de la convalecencia para escapar de su inevitable destino, se declaró apátrida y vagó por los caminos. Su temple lo llevó a liderar un poderoso ejército de mercenarios a sueldo de Reyes y Sultanes; su entereza y lealtad le condujeron a liberar los territorios de un Califa cristiano, que, en recompensa, ofreció la mano de su hija. La estabilidad hogareña parecía dar reposo al alma ensangrentada de Julián. Pero la profecía no tardó en cumplirse, un par de mendigos arribaron a su castillo, la esposa perspicaz adivinó la identidad de los pordioseros, ofreció posada y abrigo, al refugio del tierno lecho que compartía con su esposo ausente, incapaz de saciar sus instintos salvajes y brutales. Los hechos no tardaron en precipitarse mortales, poéticos. Julián terminará sus días como barquero, ayudando a los que necesitan atravesar el río, abrazando a un leproso, abrazando a Jesús. Flaubert es un maestro de la forma, del estilo, de la perfección de la frase, del deleite oral de las narraciones. Encontraba la palabra precisa para contar los acontecimientos con dramatismo, vitalismo y luminosidad, con un realismo sencillo y conciso, sin exageraciones ni lirismos. Por estas cualidades es uno de los padres de la novela moderna y un genio del relato.

 7. 4 out of 5

  Alan

  1987 notebook: castles, forests, a talking stag, emporers and epic journeys. A place so hot the travellers' hair catches on fire, and so cold arms fall off. Blood and mysticism. 1987 notebook: castles, forests, a talking stag, emporers and epic journeys. A place so hot the travellers' hair catches on fire, and so cold arms fall off. Blood and mysticism.

 8. 4 out of 5

  Keely

  This is the second short story in my collection of Three Tales. A Simple Heart is my favourite short story, period, and this was a fitting second in the collection. Flaubert is infamous for painstakingly choosing every word in a sentence and you can tell that with his beautiful descriptions in his short prose. The ending was a bit of a shock to me and I think it would have been a 4 star story if it wasn't for how abrupt it was. This is the second short story in my collection of Three Tales. A Simple Heart is my favourite short story, period, and this was a fitting second in the collection. Flaubert is infamous for painstakingly choosing every word in a sentence and you can tell that with his beautiful descriptions in his short prose. The ending was a bit of a shock to me and I think it would have been a 4 star story if it wasn't for how abrupt it was.

 9. 4 out of 5

  Marmott79

  Un gioiello, un vero gioiello Nei testi di letteratura francese studiati non se ne fa parola quasi, viene accennato nell'introduzione di Un coeur simple ma niente più. Non aggiunge nulla all'idea che ci si può fare dell'autore ma è una delizia tutta da leggere, proprio perché ricercata e accurata fino ai più sottili dettagli. La concezione e la stesura è un continuo tira e molla: ogni volta crede di essere sul punto di terminarlo e ogni volta ci rimette le mani o viene preso da altri progetti. E Un gioiello, un vero gioiello Nei testi di letteratura francese studiati non se ne fa parola quasi, viene accennato nell'introduzione di Un coeur simple ma niente più. Non aggiunge nulla all'idea che ci si può fare dell'autore ma è una delizia tutta da leggere, proprio perché ricercata e accurata fino ai più sottili dettagli. La concezione e la stesura è un continuo tira e molla: ogni volta crede di essere sul punto di terminarlo e ogni volta ci rimette le mani o viene preso da altri progetti. E poi ritorna alle fonti, riguarda gli appunti, spulcia decine di testi, molti del tutto inutili allo scopo. Infine chiude il progetto e ci consegna un testo di una cinquantina di pagine davvero delizioso. Sin dalle prime parole il lettore viene catapultato in un mondo surreale, non si tratta di una semplice agiografia: siamo di fronte a un sublime falsario. Il tono non è quello delle classiche agiografie ma è da leggenda, Flaubert immerge il lettore nel pieno Medioevo, in quello più bello, ricco di luce e avventure, lo fa tramite un linguaggio ricco di arcaicismi e con minuziose descrizioni di aspetti della vita medievale, elenchi di animali, di pietre, popoli, di oggetti quotidiani ormai superati, e poi viaggi e avventure della sua vita da mercenario... sembra troppo? In realtà tutto è dosato con estremo equilibrio, non ci sono parti prolisse anzi, in alcuni punti si desidera che la narrazione si soffermi un po' di più, almeno è quello che ho desiderato io per quanto riguarda le avventure di Giuliano come mercenario ma forse dipende dal mio gusto personale tendente più alla narrazione di gesta che alle storie di Santi. In tanti momenti della lettura mi sono tornati in mente la Lettera del Prete Gianni del XIIIs. o I viaggi di Mandeville del XIVs. o ancora il Milione di Marco Polo, Flaubert dipinge un delizioso affresco medievale con pochi tratti in quaranta scorrevoli pagine e alla fine poco o nulla importa se la storia di San Giuliano non è stata riportata secondo il canone. Non c'è in realtà molto da dire su questa opera tranne che per un'appassionata di Medioevo come me è stata sorprendentemente piacevole, piena atmosfere familiari, di rimandi alla letteratura odeporica, cortese... un bel tuffo in un laghetto di ricordi. Riflessione che c'entra poco ma non posso fare a meno di esporla: pare che una delle fonti d'ispirazione principali dell'opera, se non proprio la fonte d'ispirazione principale, sia stata la leggenda di San Giuliano raffigurata sulle vetrate della cattedrale di Rouen... Come si fa allora a non pensare a Notre Dame de Paris di Victor Hugo, al passo sulle cattedrali, sui libri di pietra, i libri del volgo... "Dall'origine delle cose fino al quindicesimo secolo dell'era cristiana incluso, l'architettura è un gran libro dell'umanità, l'espressione principale dell'uomo nei suoi diversi stadi di sviluppo, sia come forza, sia come intelligenza." La storia che si fa vetro e poi si fa libro e tutti i dettagli che sulla vetrata vengono raffigurati in mille colori o immaginati prendono forma nelle parole di Flaubert e quasi mi dispiace non aver trovato un'edizione accompagnata dalle immagini delle vetrate di Rouen, avrebbe certamente impreziosito l'opera. http://marmott79.blogspot.it/2017/04/...

 10. 4 out of 5

  iko ikovski ∵

  tahsin yücel'in kendine doğru yolculuk adlı kitabında okuyup da, ustanın böyle derinlemesine "şey"leri bulabildiğini görünce karar verdim. bakalım ben de yakalayabilecek miyim bir gün okursam. belki de sadece bunu değil, üç öyküyü okurum. "bir gün inş." tahsin yücel'in kendine doğru yolculuk adlı kitabında okuyup da, ustanın böyle derinlemesine "şey"leri bulabildiğini görünce karar verdim. bakalım ben de yakalayabilecek miyim bir gün okursam. belki de sadece bunu değil, üç öyküyü okurum. "bir gün inş."

 11. 5 out of 5

  Fionnuala

  This was like a medieval tapestry - full of beautiful detail and bizarre juxtapositions.

 12. 5 out of 5

  arcobaleno

  Immagini in prosa Questo racconto (qui isolato) fa parte di una trilogia che comprende anche Un cuore semplice e Erodiade (ideati da Flaubert a rievocazione rispettivamente dell’epico, del moderno e dell’antico). Si tratta, in questo caso, della interpretazione fantastica della leggenda medioevale di Saint Julien l’Hospitalier. La cruenta tragicità della storia è attenuata da descrizioni semplici e piacevoli di paesaggi boschivi, con le loro luci e i loro rumori, con la comparsa continua di gran Immagini in prosa Questo racconto (qui isolato) fa parte di una trilogia che comprende anche Un cuore semplice e Erodiade (ideati da Flaubert a rievocazione rispettivamente dell’epico, del moderno e dell’antico). Si tratta, in questo caso, della interpretazione fantastica della leggenda medioevale di Saint Julien l’Hospitalier. La cruenta tragicità della storia è attenuata da descrizioni semplici e piacevoli di paesaggi boschivi, con le loro luci e i loro rumori, con la comparsa continua di gran varietà di animali selvaggi. La versione originale francese (l’edizione è “double-face”) aggiunge una dolcezza di suoni e di ritmi che provavo a riprodurre a bassa voce. I tre tempi in cui si divide la storia culminano poi in una chiosa brevissima (Et voilà l’histoire de Saint Julien l’Hospitalier, telle à peu près qu’on la trouve, sur un vitrail d’église, dans mon pays), ma che riempie la scena di suggestioni nascoste: un capitolo a sé, che dilata i tempi. Si aggiunge infatti la magica immagine dell’Autore davanti alle antiche vetrate di Notre Dame di Rouen

 13. 5 out of 5

  Keith

  I enjoyed this short story by Gustave. The author gives his version of a spiritual tale about Saint Julian the Hospitaller. Saint Julian enters the world as a loved and well behaved child. Time passes and he becomes a blood thirsty hunter and warrior. He marries. Sad and terrible events happen. These events eventually lead to a new life as a Saint. The narrative is tied together by a prophecy. Short story is also found at: online-literature.com

 14. 4 out of 5

  Marts (Thinker)

  The unfortunate tale of Julian

 15. 4 out of 5

  A

  The main take from this is don't rush to judgement. The main take from this is don't rush to judgement.

 16. 5 out of 5

  Seema Dubey

  "Every Saint was once a Sinner" fits this book perfectly Another short book I read today. I wanted to expand the genre, hence a book with a title with "Saint" in it - Religion, other than mine. Today, Julian would have been incarcerated, if not sent to the mental hospital. Julian is wild, cruel, kills mercilessly, until a stag speaks in human voice. That puts a lid on Julian's, ceruelty. He does a disappearing act, never looking back at his parents until... Before that, he helps a King fight and d "Every Saint was once a Sinner" fits this book perfectly Another short book I read today. I wanted to expand the genre, hence a book with a title with "Saint" in it - Religion, other than mine. Today, Julian would have been incarcerated, if not sent to the mental hospital. Julian is wild, cruel, kills mercilessly, until a stag speaks in human voice. That puts a lid on Julian's, ceruelty. He does a disappearing act, never looking back at his parents until... Before that, he helps a King fight and defeat a Calipha. The King offers a big reward, Julian declines. The king ups the reward to half his kingdom, Julian declines. The king offers 3/4th his kingdom - you get the drift! Until enters the nubile nymphet, The king's daughter. Julian asks for her hand in marriage, marries her and goes on his own way. Julian, who had left hunting animals earlier, craves it once again. With wife's cajoling he disappears into the jungle merrily killing animals, until that no longer satisfies him, and he craves killing humans. But, before turning into a serial killer, he has the 'good sense' to return home. While Julian is away, his parents who had been pining for him arrive. The wife puts them in her marital bed to sleep. Then enters Julian. It's night, he perceives a 'man' sleeping in his bed, 'hence with his wife'. Takes out his sword and butchers both. Apparently there's no Police, nor justice system, as Julian gives his wealth to his wife and disappears. He does penance for parricide (fratricide + matricide - there's apparently no word for both, parricide means killing of any relative). The last scene sees him embracing a leper who's dying of cold. That's when Julian perished.

 17. 4 out of 5

  Brandy Sharpe

  This was an interesting read, but not my favorite for this year. It was a bit mind boggling to read this account, so inconsistent with his normal works, of a medieval saint. Moreover, to read of a saint whose childhood, and much of his adult life, was so very blood thirsty was a bit mind boggling. Yet it makes you think and proves a very true observation- every religion has it's saints, and for every separate culture that a religion touches, that culture too will have it's own saints. A person f This was an interesting read, but not my favorite for this year. It was a bit mind boggling to read this account, so inconsistent with his normal works, of a medieval saint. Moreover, to read of a saint whose childhood, and much of his adult life, was so very blood thirsty was a bit mind boggling. Yet it makes you think and proves a very true observation- every religion has it's saints, and for every separate culture that a religion touches, that culture too will have it's own saints. A person from one culture might not count among their saints one who spilled so much blood as St. Julian. One may in fact argue that Julian may well have simply been a man making amends for the death and violence of his youth. Yet, if this short story is to be believed, he very much is so in this particular culture. So it's interesting. Flaubert's penchant for over much detail feels at home here and even appropriate. There was a lot of foreshadowing. Not terrible by any means.

 18. 4 out of 5

  Daren

  Flaubert's take on the medieval tale of St Julian the Hospitaller. A spirited short story available on line here. A loved child - spoiled even, a ruthless hunter - cruel even, two prophesies, and a series unfortunate events with an outcome unexpected. Flaubert's take on the medieval tale of St Julian the Hospitaller. A spirited short story available on line here. A loved child - spoiled even, a ruthless hunter - cruel even, two prophesies, and a series unfortunate events with an outcome unexpected.

 19. 5 out of 5

  Per

  https://archive.org/details/WeirdTale... https://www.gutenberg.org/files/10458... Weird Tales reprint of a French short story, originally published in French in 1877. The Gutenberg edition is a different translation. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_T... https://archive.org/details/WeirdTale... https://www.gutenberg.org/files/10458... Weird Tales reprint of a French short story, originally published in French in 1877. The Gutenberg edition is a different translation. https://en.wikipedia.org/wiki/Three_T...

 20. 5 out of 5

  Derek Gaxiola

  Eric Fromm nos habla de como "la sed de sangre” mueve al hombre a una vida en busca de derramamiento de sangre en tierra. Este libro es un claro ejemplo de ello. El narcisismo y la sed por sangre de Julián, lo llevan al caos y a una redención. Eric Fromm nos habla de como "la sed de sangre” mueve al hombre a una vida en busca de derramamiento de sangre en tierra. Este libro es un claro ejemplo de ello. El narcisismo y la sed por sangre de Julián, lo llevan al caos y a una redención.

 21. 4 out of 5

  Tiril

  Read for school

 22. 4 out of 5

  M●13RA

  6.2/10

 23. 4 out of 5

  Дмитрий

  Пересказ легенды о святом Юлиане Странноприимеце (и это не самое странное слово рассказа) в переводе Тургенева. Хороший рассказ, но очень уж эпичное начало.

 24. 4 out of 5

  Ángela Lascano

  Un libro que genera intriga y reflexión. Aunque es corto, desde el primer momento uno se pregunta de "¿Cómo se logrará lo que me prometes?" Y el desenlace a esa pregunta es totalmente inesperado. Un libro que habla del destino, y del arrepentimiento de un ser sanguinario. San Julián el Hospitalario es un personaje complejo, que tiene al lector atrapado pues las acciones que comete, tanto inesperadas como previsibles le aportan gran profundidad a la trama y a la vez, un espíritu de redención impo Un libro que genera intriga y reflexión. Aunque es corto, desde el primer momento uno se pregunta de "¿Cómo se logrará lo que me prometes?" Y el desenlace a esa pregunta es totalmente inesperado. Un libro que habla del destino, y del arrepentimiento de un ser sanguinario. San Julián el Hospitalario es un personaje complejo, que tiene al lector atrapado pues las acciones que comete, tanto inesperadas como previsibles le aportan gran profundidad a la trama y a la vez, un espíritu de redención imposible de ignorar.

 25. 5 out of 5

  MauroMC

  I don't know how I came across this story by Flaubert at the end of summer 2020. I read it in a few days. Knowing a bit about the history of San Giuliano, I found the initial part about the invincible hero a bit pompous. I think, however, that the sense of repentance and redemption from one's mistakes did not require divine absolution. Repentance to be pure should not require a quid pro quo. A life of charity and service to one's neighbour should not be considered the prerogative of believers or nec I don't know how I came across this story by Flaubert at the end of summer 2020. I read it in a few days. Knowing a bit about the history of San Giuliano, I found the initial part about the invincible hero a bit pompous. I think, however, that the sense of repentance and redemption from one's mistakes did not require divine absolution. Repentance to be pure should not require a quid pro quo. A life of charity and service to one's neighbour should not be considered the prerogative of believers or necessarily lead to holiness.

 26. 4 out of 5

  Justin Echols

  I don't think short stories are Flaubert's strong suit. I don't think short stories are Flaubert's strong suit.

 27. 5 out of 5

  Ümit Mutlu

  Hayli başarılı bir öykü.

 28. 5 out of 5

  T.

 29. 5 out of 5

  Pablo Jeronimo

 30. 4 out of 5

  Sandra

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...