website statistics Avicenna's Medicine: A New Translation of the 11th-Century Canon with Practical Applications for Integrative Health Care - PDF Books Online
Hot Best Seller

Avicenna's Medicine: A New Translation of the 11th-Century Canon with Practical Applications for Integrative Health Care

Availability: Ready to download

در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و باسنش (لگنش) از جایش درمی‌رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می‌برد، دختر اجازه نمی‌دهد کسی دست به باسنش بزند، هر چه به دختر میگویند حکیم بخاطر شغل و طبابتی که میکنند محرم بیمارانشان هستند اما دختر زیر بار نمی رود و نمی‌گذارد کسی دست به باسنش بزند. به ناچار دختر هر روز ضعیف تر وناتوان‌تر میشود. تا اینکه یک حکیم باهوش و حاذق در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و باسنش (لگنش) از جایش درمی‌رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می‌برد، دختر اجازه نمی‌دهد کسی دست به باسنش بزند، هر چه به دختر میگویند حکیم بخاطر شغل و طبابتی که میکنند محرم بیمارانشان هستند اما دختر زیر بار نمی رود و نمی‌گذارد کسی دست به باسنش بزند. به ناچار دختر هر روز ضعیف تر وناتوان‌تر میشود. تا اینکه یک حکیم باهوش و حاذق سفارش میکند که به یک شرط من حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترتان او را مداوا کنم... پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول میکند و به طبیب یا همان حکیم میگوید شرط شما چیست؟ حکیم میگوید برای این کار من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم، شرط من این هست که بعد از جا انداختن باسن دخترت گاو متعلق به خودم شود. پدر دختر با جان و دل قبول میکند و با کمک دوستان و آشنایانش چاقترین گاو آن منطقه را به قیمت گرانی می‌خرد و گاو را به خانه حکیم می‌برد، حکیم به پدر دختر میگوید دو روز دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه ام بیاورید. پدر دختر با خوشحالی برای رسیدن به روز موعود دقیقه شماری میکند... از آنطرف حکیم به شاگردانش دستور میدهد که تا دوروز هیچ آب و علفی را به گاو ندهند. شاگردان همه تعجب میکنند و میگویند گاو به این چاقی ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد. حکیم تاکید میکند نباید حتی یک قطره آب به گاو داده شود. دو روز میگذرد گاو از شدت تشنگی و گرسنگی بسیار لاغر و نحیف میشود.. خلاصه پدر دختر با تخت روان دخترش را به نزد حکیم می آورد، حکیم به پدر دختر دستور میدهد دخترش را بر روی گاو سوار کند. همه متعجب میشوند، چاره ای نمی‌بینند باید حرف حکیم را اطاعت کنند.. بنابراین دختر را بر روی گاو سوار میکنند. حکیم سپس دستور میدهد که پاهای دختر را از زیر شکم گاو با طناب به هم گره بزنند. همه دستورات مو به مو اجرا میشود، حال حکیم به شاگردانش دستور میدهد برای گاو کاه و علف بیاورند. گاو با حرص و ولع شروع می‌کند به خوردن علف ها، لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگ تر میشود، حکیم به شاگردانش دستور میدهد که برای گاو آب بیاورند. شاگردان برای گاو آب میریزند، گاو هر لحظه متورم و متورم میشود و پاهای دختر هر لحظه تنگ و کشیده تر میشود، دختر از درد جیغ میکشد. حکیم کمی نمک به آب اضاف میکند، گاو با عطش بسیار آب می‌نوشد، حالا شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان صدای ترق جا افتادن باسن دختر شنیده میشود. جمعیت فریاد شادی سر می‌دهند، دختر از درد غش میکند و بیهوش میشود. حکیم دستور میدهد پاهای دختر را باز کنند و او را بر روی تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر خانم مثل روز اول سوار بر اسب به تاخت مشغول اسب سواری میشود و گاو بزرگ متعلق به حکیم میشود. این، افسانه یا داستان نیست، آن حکیم، ابوعلی سینا بوده است... Avicenna the canon, Ibn_Sina (18 June c. 980 – 16 August 1037) عنوان قراردادی: القانون فی الطب؛ ابن سینا؛ حسین ابن عبدالله 980 تا 1037 میلادی عنوان: قانون؛ نویسنده: شیخ الرئیس ابوعلی سینا (پور سینا)؛ مترجم: عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)؛ مشخصات نشر: تهران، انتشارات سروش، 1363، 5 جلد در 8 مجلد، موضوع: پزشکی و داروشناسی، متون قدیمی چاپ نخست از 1363 تا 1370 خورشیدی جلد نخست کتاب قانون در 612 ص و در چهار فن گردآوری شده است. فن نخست، در توصیف علم طب و موضوعات آن در امور طبیعی (مشتمل بر شش تعلیم) است. فن دوم به بیماری، علت و نشانه‌های آن (مشتمل بر سه تعلیم) می‌پردازد. فن سوم اختصاص به تندرستی و بیماری و ناگزیری مرگ (مشتمل بر یک فصل و پنج تعلیم) دارد و فن چهارم به بررسی انواع معالجات به حسب بیماری‌های عمومی (مشتمل بر سی و دو فصل) می‌پردازد. تعریف طب، مزاج، اخلاط، تشریح استخوان‌ها، گفتاری درباره ماهیچه‌ها و عصب، معالجه گرم مزاجان، معالجه سرد مزاجان، بیماری‌های ناشی از سوء مزاج، حجامت و... از جمله بخش‌های مختلف جلد نخست کتاب قانون محسوب می‌شود جلد دوم در 384 ص، به ادویه مفرده اختصاص دارد. شناسایی مزاج داروهای مفرده، شناسایی مزاج داروهای مفرده از راه تجزیه، شناسایی مزاج داروهای مفرده از راه سنجش، آشنایی کنش قوای داروهای مفرده، حالت‌هایی که از خارج بر دارو عارض می‌شود، چیدن گیاهان دارویی و نگهداری آن‌ها، اثرات آرایش و کاربرد در زیبایی، کاربرد در بیماری‌ها، ورم‌ها و جوش‌ها، متعلقات مفاصل، چشم، متعلقات آن، سینه و اعضای تنفسی، اندام‌های غذا، اندام‌های دفع کننده و... از جمله بخش‌های مختلف جلد دوم قانون است جلد سوم کتاب قانون در 612 ص، و در 12 فن گردآوری شده است. بیماری‌های سر و مغز، بیماری‌های عصب، در تشریح و بیماری‌های چشم، گوش، بینی، دهان و زبان، دندان، لثه و لب، گلو، ریه و سینه، قلب و پستان و احوال آن از جمله‌های فن‌های این کتاب پزشی است. بیماری‌های سر که برای مغز حادثه‌آفرین است، مزاج سازگار و مزاج ناسازگار و زود تأثیرپذیر و دیرتأثیرپذیر، انواع سردرد که از سوء مزاج به وجود می‌آیند، ناتوانی نیروی دید که چندین سبب احتمالی دارد و... از جمله بخش‌های مختلف جلد سوم این کتاب است جلد چهارم این کتاب در 456 ص نیز دربردارنده چهار فن است. مری و معده، کبد و چگونگی آن، کیسه زهره و سپرز، روده و مقعد از جمله چهار فن کتاب قانون است. تشریح مری و معده، نشانه‌های سوء مزاج گرم معده، درد معده و ناتوانی و اشتهای خوراک، بیماری‌های ابزاری و اشتراکی در معده، چیزهای ناسازگار و زیان‌رسان به کبد، ورم و گسستگی‌ها در کبد، تشریح کیسه زهره و حالت یرقان، علاج ویژه هر یک از انواع اسهال و... از جمله بخش‌های مختلف جلد چهارم است جلد پنجم این کتاب در 460 ص، و در شش فن گردآوری شده است. بیماری‌های مقعد، حالات کلیه، مثانه و بول، اندامان تناسلی مردان، چگونگی ابزار بچه‌آور و بیماری‌های پایدار اطراف بدن از جمله فن‌های مختلف این کتاب است. تشریح کلیه، لاغر شدن کلیه، علاج کلیه به طور کلی، نشانه‌های وجود سنگ در کلیه، داروهای ترکیبی در علاج سنگ کلیه و مثانه، نگهداری و مواظبت از جنین که سالم به دنیا بیاید، زایمان طبیعی و غیرطبیعی، علاج مفاصل خشکیده و متحجر شده، کوبیدگی و درد ناخن، خارش و بادکردگی ناخن‌ها و... از جمله بخش‌های جلد پنجم این کتاب مرجع است جلد ششم این کتاب در 598 ص، نیز در پنج بخش گردآوری شده است. تب‌ها به طور عام، پیش‌بینی حال بیمار از پیش درآمدها، ورم و جوش، گسستگی پیوندها به جز شکست و بست و شکسته‌بندی از جمله پنج بخش این کتاب است. تبدیل تب ساده به حالات دیگر، عفونت چیست و چگونه پدید می‌آید، شروع بیماری‌ و برآورد روز بحران، رژیم غذایی نوشفا یافته، علاج جوش مورچگی از نوع گاورسی، علاج طاعون، علاج زخم‌ها، علاج گسستگی پی‌رگ و... از جمله بخش‌های مختلف این مجلد است جلد هفتم 548 ص، و در ادویه مرکبه یا داروسازی است جلد هشتم این کتاب در 390 ص، مرجع به نمایه موضوعی اختصاص دارد و با نام نمایه موضوعی قانون در طب دارای بیش از 52 هزار عنوان و ارجاع است که علاوه بر آسان ساختن ار دستیابی به صفحه‌ای که در آن نام یک بیماری، یا دارو یا عضو خاص از بدن انسان آمده است، برای فرهنگ‌نویسان و موسسه‌هایی که در زمینه واژه‌نامه‌نویسی فعالیت دارند نیز می‌تواند سودمند باشد. این کتاب دارای سه بخش است، تشریح اندام، بیماری و دارو. این سه بخش مباحث اصلی نمایه موضوعی قانون در طب را دربردارند. این مجلد به کوشش محترم علایی‌بخش گردآوری شده است


Compare

در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و باسنش (لگنش) از جایش درمی‌رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می‌برد، دختر اجازه نمی‌دهد کسی دست به باسنش بزند، هر چه به دختر میگویند حکیم بخاطر شغل و طبابتی که میکنند محرم بیمارانشان هستند اما دختر زیر بار نمی رود و نمی‌گذارد کسی دست به باسنش بزند. به ناچار دختر هر روز ضعیف تر وناتوان‌تر میشود. تا اینکه یک حکیم باهوش و حاذق در زمان های قدیم یک دختر از روی اسب می افتد و باسنش (لگنش) از جایش درمی‌رود. پدر دختر هر حکیمی را به نزد دخترش می‌برد، دختر اجازه نمی‌دهد کسی دست به باسنش بزند، هر چه به دختر میگویند حکیم بخاطر شغل و طبابتی که میکنند محرم بیمارانشان هستند اما دختر زیر بار نمی رود و نمی‌گذارد کسی دست به باسنش بزند. به ناچار دختر هر روز ضعیف تر وناتوان‌تر میشود. تا اینکه یک حکیم باهوش و حاذق سفارش میکند که به یک شرط من حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترتان او را مداوا کنم... پدر دختر با خوشحالی زیاد قبول میکند و به طبیب یا همان حکیم میگوید شرط شما چیست؟ حکیم میگوید برای این کار من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم، شرط من این هست که بعد از جا انداختن باسن دخترت گاو متعلق به خودم شود. پدر دختر با جان و دل قبول میکند و با کمک دوستان و آشنایانش چاقترین گاو آن منطقه را به قیمت گرانی می‌خرد و گاو را به خانه حکیم می‌برد، حکیم به پدر دختر میگوید دو روز دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه ام بیاورید. پدر دختر با خوشحالی برای رسیدن به روز موعود دقیقه شماری میکند... از آنطرف حکیم به شاگردانش دستور میدهد که تا دوروز هیچ آب و علفی را به گاو ندهند. شاگردان همه تعجب میکنند و میگویند گاو به این چاقی ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد. حکیم تاکید میکند نباید حتی یک قطره آب به گاو داده شود. دو روز میگذرد گاو از شدت تشنگی و گرسنگی بسیار لاغر و نحیف میشود.. خلاصه پدر دختر با تخت روان دخترش را به نزد حکیم می آورد، حکیم به پدر دختر دستور میدهد دخترش را بر روی گاو سوار کند. همه متعجب میشوند، چاره ای نمی‌بینند باید حرف حکیم را اطاعت کنند.. بنابراین دختر را بر روی گاو سوار میکنند. حکیم سپس دستور میدهد که پاهای دختر را از زیر شکم گاو با طناب به هم گره بزنند. همه دستورات مو به مو اجرا میشود، حال حکیم به شاگردانش دستور میدهد برای گاو کاه و علف بیاورند. گاو با حرص و ولع شروع می‌کند به خوردن علف ها، لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگ تر میشود، حکیم به شاگردانش دستور میدهد که برای گاو آب بیاورند. شاگردان برای گاو آب میریزند، گاو هر لحظه متورم و متورم میشود و پاهای دختر هر لحظه تنگ و کشیده تر میشود، دختر از درد جیغ میکشد. حکیم کمی نمک به آب اضاف میکند، گاو با عطش بسیار آب می‌نوشد، حالا شکم گاو به حالت اول برگشته که ناگهان صدای ترق جا افتادن باسن دختر شنیده میشود. جمعیت فریاد شادی سر می‌دهند، دختر از درد غش میکند و بیهوش میشود. حکیم دستور میدهد پاهای دختر را باز کنند و او را بر روی تخت بخوابانند. یک هفته بعد دختر خانم مثل روز اول سوار بر اسب به تاخت مشغول اسب سواری میشود و گاو بزرگ متعلق به حکیم میشود. این، افسانه یا داستان نیست، آن حکیم، ابوعلی سینا بوده است... Avicenna the canon, Ibn_Sina (18 June c. 980 – 16 August 1037) عنوان قراردادی: القانون فی الطب؛ ابن سینا؛ حسین ابن عبدالله 980 تا 1037 میلادی عنوان: قانون؛ نویسنده: شیخ الرئیس ابوعلی سینا (پور سینا)؛ مترجم: عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)؛ مشخصات نشر: تهران، انتشارات سروش، 1363، 5 جلد در 8 مجلد، موضوع: پزشکی و داروشناسی، متون قدیمی چاپ نخست از 1363 تا 1370 خورشیدی جلد نخست کتاب قانون در 612 ص و در چهار فن گردآوری شده است. فن نخست، در توصیف علم طب و موضوعات آن در امور طبیعی (مشتمل بر شش تعلیم) است. فن دوم به بیماری، علت و نشانه‌های آن (مشتمل بر سه تعلیم) می‌پردازد. فن سوم اختصاص به تندرستی و بیماری و ناگزیری مرگ (مشتمل بر یک فصل و پنج تعلیم) دارد و فن چهارم به بررسی انواع معالجات به حسب بیماری‌های عمومی (مشتمل بر سی و دو فصل) می‌پردازد. تعریف طب، مزاج، اخلاط، تشریح استخوان‌ها، گفتاری درباره ماهیچه‌ها و عصب، معالجه گرم مزاجان، معالجه سرد مزاجان، بیماری‌های ناشی از سوء مزاج، حجامت و... از جمله بخش‌های مختلف جلد نخست کتاب قانون محسوب می‌شود جلد دوم در 384 ص، به ادویه مفرده اختصاص دارد. شناسایی مزاج داروهای مفرده، شناسایی مزاج داروهای مفرده از راه تجزیه، شناسایی مزاج داروهای مفرده از راه سنجش، آشنایی کنش قوای داروهای مفرده، حالت‌هایی که از خارج بر دارو عارض می‌شود، چیدن گیاهان دارویی و نگهداری آن‌ها، اثرات آرایش و کاربرد در زیبایی، کاربرد در بیماری‌ها، ورم‌ها و جوش‌ها، متعلقات مفاصل، چشم، متعلقات آن، سینه و اعضای تنفسی، اندام‌های غذا، اندام‌های دفع کننده و... از جمله بخش‌های مختلف جلد دوم قانون است جلد سوم کتاب قانون در 612 ص، و در 12 فن گردآوری شده است. بیماری‌های سر و مغز، بیماری‌های عصب، در تشریح و بیماری‌های چشم، گوش، بینی، دهان و زبان، دندان، لثه و لب، گلو، ریه و سینه، قلب و پستان و احوال آن از جمله‌های فن‌های این کتاب پزشی است. بیماری‌های سر که برای مغز حادثه‌آفرین است، مزاج سازگار و مزاج ناسازگار و زود تأثیرپذیر و دیرتأثیرپذیر، انواع سردرد که از سوء مزاج به وجود می‌آیند، ناتوانی نیروی دید که چندین سبب احتمالی دارد و... از جمله بخش‌های مختلف جلد سوم این کتاب است جلد چهارم این کتاب در 456 ص نیز دربردارنده چهار فن است. مری و معده، کبد و چگونگی آن، کیسه زهره و سپرز، روده و مقعد از جمله چهار فن کتاب قانون است. تشریح مری و معده، نشانه‌های سوء مزاج گرم معده، درد معده و ناتوانی و اشتهای خوراک، بیماری‌های ابزاری و اشتراکی در معده، چیزهای ناسازگار و زیان‌رسان به کبد، ورم و گسستگی‌ها در کبد، تشریح کیسه زهره و حالت یرقان، علاج ویژه هر یک از انواع اسهال و... از جمله بخش‌های مختلف جلد چهارم است جلد پنجم این کتاب در 460 ص، و در شش فن گردآوری شده است. بیماری‌های مقعد، حالات کلیه، مثانه و بول، اندامان تناسلی مردان، چگونگی ابزار بچه‌آور و بیماری‌های پایدار اطراف بدن از جمله فن‌های مختلف این کتاب است. تشریح کلیه، لاغر شدن کلیه، علاج کلیه به طور کلی، نشانه‌های وجود سنگ در کلیه، داروهای ترکیبی در علاج سنگ کلیه و مثانه، نگهداری و مواظبت از جنین که سالم به دنیا بیاید، زایمان طبیعی و غیرطبیعی، علاج مفاصل خشکیده و متحجر شده، کوبیدگی و درد ناخن، خارش و بادکردگی ناخن‌ها و... از جمله بخش‌های جلد پنجم این کتاب مرجع است جلد ششم این کتاب در 598 ص، نیز در پنج بخش گردآوری شده است. تب‌ها به طور عام، پیش‌بینی حال بیمار از پیش درآمدها، ورم و جوش، گسستگی پیوندها به جز شکست و بست و شکسته‌بندی از جمله پنج بخش این کتاب است. تبدیل تب ساده به حالات دیگر، عفونت چیست و چگونه پدید می‌آید، شروع بیماری‌ و برآورد روز بحران، رژیم غذایی نوشفا یافته، علاج جوش مورچگی از نوع گاورسی، علاج طاعون، علاج زخم‌ها، علاج گسستگی پی‌رگ و... از جمله بخش‌های مختلف این مجلد است جلد هفتم 548 ص، و در ادویه مرکبه یا داروسازی است جلد هشتم این کتاب در 390 ص، مرجع به نمایه موضوعی اختصاص دارد و با نام نمایه موضوعی قانون در طب دارای بیش از 52 هزار عنوان و ارجاع است که علاوه بر آسان ساختن ار دستیابی به صفحه‌ای که در آن نام یک بیماری، یا دارو یا عضو خاص از بدن انسان آمده است، برای فرهنگ‌نویسان و موسسه‌هایی که در زمینه واژه‌نامه‌نویسی فعالیت دارند نیز می‌تواند سودمند باشد. این کتاب دارای سه بخش است، تشریح اندام، بیماری و دارو. این سه بخش مباحث اصلی نمایه موضوعی قانون در طب را دربردارند. این مجلد به کوشش محترم علایی‌بخش گردآوری شده است

30 review for Avicenna's Medicine: A New Translation of the 11th-Century Canon with Practical Applications for Integrative Health Care

 1. 5 out of 5

  Ahmad Sharabiani

  قانون = القانون فی الطب = Al-Qanun fi'l-tibb = The Canon of Medicine, Avicenna Avicenna the canon, Ibn_Sina (18 June c. 980 – 16 August 1037) The only medical textbook used for over 700 years in Europe, this is an exceptional historical document for the history of medicine. The Canon of Medicine is an encyclopedia of medicine in five books compiled by Avicenna (Ibn Sina) and completed in 1025. It presents an overview of the contemporary medical knowledge of the Islamic world, which had been influe قانون = القانون فی الطب = Al-Qanun fi'l-tibb = The Canon of Medicine, Avicenna Avicenna the canon, Ibn_Sina (18 June c. 980 – 16 August 1037) The only medical textbook used for over 700 years in Europe, this is an exceptional historical document for the history of medicine. The Canon of Medicine is an encyclopedia of medicine in five books compiled by Avicenna (Ibn Sina) and completed in 1025. It presents an overview of the contemporary medical knowledge of the Islamic world, which had been influenced by earlier traditions including Greco-Roman medicine (particularly Galen), Persian medicine, Chinese medicine and Indian medicine. The Canon of Medicine is divided into five books: 1 - Essays on basic medical and physiological principles, anatomy, regimen and general therapeutic procedures. 2 - List of medical substances, arranged alphabetically, following an essay on their general. properties. 3 - Diagnosis and treatment of diseases specific to one part of the body. 4 - Diagnosis and treatment of conditions covering multiple body parts or the entire body. 5 - Formulary of compound remedies. Books 1, 3, and 4 are each further divided into parts (fanns), chapters (ta’līms), subchapters (jumlahs), sections (faṣls), and subsections (bābs) تاریخ نخستین خوانش: روز سیزدهم ژانویه سال 2015میلادی عنوان قراردادی: القانون فی الطب؛ ابن سینا؛ حسین ابن عبدالله سال 980م تا 1037میلادی عنوان: قانون؛ نویسنده: شیخ الرئیس ابوعلی سینا (پور سینا)؛ مترجم: عبدالرحمن شرفکندی (هه ژار)؛ مشخصات نشر تهران، انتشارات سروش، 1363، پنج جلد در هشت مجلد، موضوع: پزشکی و داروشناسی، متون قدیمی؛ چاپ نخست از 1363هجری خورشیدی تا 1370هجری خورشیدی جلد نخست کتاب قانون در 612ص و در چهار فن گردآوری شده است؛ فن نخست، در توصیف علم طب و موضوعات آن در امور طبیعی (مشتمل بر شش تعلیم) است؛ فن دوم به بیماری، علت و نشانه ‌های آن (مشتمل بر سه تعلیم) می‌پردازد؛ فن سوم اختصاص به تندرستی و بیماری و ناگزیری مرگ (مشتمل بر یک فصل و پنج تعلیم) دارد؛ و فن چهارم به بررسی انواع معالجات به حسب بیماری‌های عمومی (مشتمل بر سی و دو فصل) می‌پردازد؛ تعریف طب، مزاج، اخلاط، تشریح استخوان‌ها، گفتاری درباره ماهیچه‌ها و عصب، معالجه گرم مزاجان، معالجه سرد مزاجان، بیماری‌های ناشی از سوء مزاج، حجامت و...؛ از جمله بخش‌های مختلف جلد نخست کتاب قانون محسوب می‌شود جلد دوم در 384ص، به ادویه مفرده اختصاص دارد؛ شناسایی مزاج داروهای مفرده، شناسایی مزاج داروهای مفرده از راه تجزیه، شناسایی مزاج داروهای مفرده از راه سنجش، آشنایی کنش قوای داروهای مفرده، حالت‌هایی که از خارج بر دارو عارض می‌شود، چیدن گیاهان دارویی و نگهداری آن‌ها، اثرات آرایش و کاربرد در زیبایی، کاربرد در بیماری‌ها، ورم‌ها و جوش‌ها، متعلقات مفاصل، چشم، متعلقات آن، سینه و اعضای تنفسی، اندام‌های غذا، اندام‌های دفع کننده و...؛ از جمله بخش‌های مختلف جلد دوم قانون است جلد سوم کتاب قانون در 612ص، و در دوازده فن گردآوری شده است؛ بیماری‌های سر و مغز، بیماری‌های عصب، در تشریح و بیماری‌های چشم، گوش، بینی، دهان و زبان، دندان، لثه و لب، گلو، ریه و سینه، قلب و پستان و احوال آن از جمله‌های فن‌های این کتاب پزشی است؛ بیماری‌های سر که برای مغز حادثه ‌آفرین است، مزاج سازگار و مزاج ناسازگار و زود تأثیرپذیر و دیرتأثیرپذیر، انواع سردرد که از سوء مزاج به وجود می‌آیند، ناتوانی نیروی دید که چندین سبب احتمالی دارد و...؛ از جمله بخش‌های مختلف جلد سوم این کتاب است جلد چهارم این کتاب در 456ص نیز دربردارنده چهار فن است؛ مری و معده، کبد و چگونگی آن، کیسه زهره و سپرز، روده و مقعد از جمله چهار فن کتاب قانون است؛ تشریح مری و معده، نشانه‌های سوء مزاج گرم معده، درد معده و ناتوانی و اشتهای خوراک، بیماری‌های ابزاری و اشتراکی در معده، چیزهای ناسازگار و زیان‌رسان به کبد، ورم و گسستگی‌ها در کبد، تشریح کیسه زهره و حالت یرقان، علاج ویژه هر یک از انواع اسهال و...؛ از جمله بخش‌های مختلف جلد چهارم است جلد پنجم این کتاب در 460ص، و در شش فن گردآوری شده است؛ بیماری‌های مقعد، حالات کلیه، مثانه و بول، اندامان تناسلی مردان، چگونگی ابزار بچه ‌آور و بیماری‌های پایدار اطراف بدن از جمله فن‌های مختلف این کتاب است؛ تشریح کلیه، لاغر شدن کلیه، علاج کلیه به طور کلی، نشانه‌های وجود سنگ در کلیه، داروهای ترکیبی در علاج سنگ کلیه و مثانه، نگهداری و مواظبت از جنین که سالم به دنیا بیاید، زایمان طبیعی و غیرطبیعی، علاج مفاصل خشکیده و متحجر شده، کوبیدگی و درد ناخن، خارش و بادکردگی ناخن‌ها و...؛ از جمله بخش‌های جلد پنجم این کتاب مرجع است جلد ششم این کتاب در 598ص، نیز در پنج بخش گردآوری شده است؛ تب‌ها به طور عام، پیش‌بینی حال بیمار از پیش درآمدها، ورم و جوش، گسستگی پیوندها به جز شکست و بست و شکسته‌بندی از جمله پنج بخش این کتاب است. تبدیل تب ساده به حالات دیگر، عفونت چیست و چگونه پدید می‌آید، شروع بیماری‌ و برآورد روز بحران، رژیم غذایی نوشفا یافته، علاج جوش مورچگی از نوع گاورسی، علاج طاعون، علاج زخم‌ها، علاج گسستگی پی‌رگ و...؛از جمله بخش‌های مختلف این مجلد است جلد هفتم در 548ص، و در ادویه مرکبه یا داروسازی است جلد هشتم این کتاب در 390ص، مرجع به نمایه موضوعی اختصاص دارد و با نام نمایه موضوعی قانون در طب دارای بیش از پنجاه و دو هزار عنوان و ارجاع است که علاوه بر آسان ساختن ار دستیابی به صفحه ‌ای که در آن نام یک بیماری، یا دارو یا عضو خاص از بدن انسان آمده است، برای فرهنگ‌ نویسان، و موسسه ‌هایی که در زمینه ی واژه‌ نامه‌ نویسی فعالیت دارند نیز، می‌تواند سودمند باشد؛ این کتاب دارای سه بخش است، تشریح اندام، بیماری و دارو؛ این سه بخش مباحث اصلی نمایه موضوعی قانون در طب را دربردارند؛ این مجلد به کوشش «محترم علایی‌ بخش» گردآوری شده است در روزگاران سده ی یازدهم میلادی، سده ی پنجم هجری، یک دختر از روی اسب میافتد، و باسنش (لگنش) از جایش درمی‌رود؛ پدر دختر، هر حکیمی را به نزد دخترش می‌برد، دختر اجازه نمی‌دهد، کسی دست به باسنش بزند، هرچه به دختر میگویند، حکما بخاطر شغل و طبابتی که میکنند، محرم بیمارانشان هستند، دختر زیر بار نمیرود، و نمی‌گذارد کسی دست به باسنش بزند؛ به ناچار، دختر هر روز ضعیفتر، و ناتوان‌تر میشود؛ تا اینکه یک حکیم باهوش و حاذق، سفارش میکند، که به یک شرط من حاضرم بدون دست زدن به باسن دخترتان، او را مداوا کنم...؛ پدر دختر، با خوشحالی بسیار میپذیرد، و به طبیب یا همان حکیم میگوید، شرط شما چیست؟ حکیم میگوید: برای اینکار، من احتیاج به یک گاو چاق و فربه دارم، شرط من این هست، که پس از جا انداختن باسن دخترت، گاو متعلق به خودم شود؛ پدر دختر با جان و دل میپذیرد، و با یاری دوستان و آشنایانش، چاقترین گاو آن منطقه را، به قیمت گرانی می‌خرد، و گاو را به خانه ی حکیم می‌برد، حکیم به پدر دختر میگوید، دو روز دیگر دخترتان را برای مداوا به خانه ام بیاورید؛ پدر دختر با خوشحالی، برای رسیدن به روز موعود، دقیقه شماری میکند...؛ از آنسوی دیگر، حکیم به شاگردانش دستور میدهد، که تا دوروز، هیچ آب و علفی را به گاو ندهند؛ شاگردان همه تعجب میکنند، و میگویند گاو به این چاقی، ظرف دو روز از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد؛ حکیم تاکید میکند، نباید حتی یک قطره آب، به گاو داده شود؛ دو روز میگذرد، گاو از شدت تشنگی و گرسنگی، بسیار لاغر و نحیف میشود؛ خلاصه پدر دختر، با تخت روان دخترش را به نزد حکیم میآورد، حکیم به پدر دختر دستور میدهد دخترش را بر روی گاو سوار کند؛ همه متعجب میشوند، چاره ای نمی‌بینند، باید حرف حکیم را اطاعت کنند؛ بنابراین دختر را بر روی گاو سوار میکنند؛ حکیم سپس دستور میدهد، که پاهای دختر را از زیر شکم گاو، با طناب به هم گره بزنند؛ همه دستورات مو به مو اجرا میشود، حال حکیم به شاگردانش دستور میدهد، برای گاو کاه و علف بیاورند؛ گاو با حرص و ولع شروع می‌کند به خوردن علفها، لحظه به لحظه شکم گاو بزرگ و بزرگتر میشود، حکیم به شاگردانش دستور میدهد، که برای گاو آب بیاورند؛ شاگردان برای گاو آب میریزند، گاو هر لحظه متورم و متورم میشود، و پاهای دختر، هر لحظه تنگ و کشیده تر میشود، دختر از درد جیغ میکشد؛ حکیم کمی نمک به آب اضاف میکند، گاو با عطش بسیار آب می‌نوشد، حالا شکم گاو به حالت اول برگشته، که ناگهان صدای ترق، جا افتادن باسن دختر شنیده میشود؛ جمعیت فریاد شادی سر می‌دهند، دختر از درد غش میکند، و بیهوش میشود؛ حکیم دستور میدهد پاهای دختر را باز کنند، و او را بر روی تخت بخوابانند؛ یک هفته بعد، دختر خانم مثل روز اول، سوار بر اسب، به تاخت مشغول اسب سواری میشود، و گاو بزرگ از آن «حکیم» میشود؛ این، افسانه یا داستان نیست، آن حکیم، «ابوعلی سینا» بوده اند...؛ تاریخ بهنگام رسانی 04/07/1399هجری خورشیدی؛ 24/06/1400هجری خورشیدی؛ ا. شربیانی

 2. 5 out of 5

  محمّدفؤاد

  یکی از قشنگ ترین بخش هاش: فصل یازدهم در مرض های دِماغ: عشق عشق مرضی است وسواسی و به مالیخولیا شباهت دارد. سبب این بیماری آن است که انسان در خیالات خود غرق می شود و شاید آرزوی آن نیز در پدید آمدن بیماری کمک کند. علامت ها علامت آن گود رفتن چشم است و خشکی آن، مگر هنگام گریه کردن. نفسش بریده بریده است و آه بلند می کشد. گاهی در میان خنده به گریه می افتد. نبضش پریشان است، همچون نبض سوگواران، خاصه اگر ناگهان معشوق خود را ببیند. می توان از این تغییر نبض، معشوق را شناخت، هر چند خودش اسم او را فاش نسازد. من ای یکی از قشنگ ترین بخش هاش: فصل یازدهم در مرض های دِماغ: عشق عشق مرضی است وسواسی و به مالیخولیا شباهت دارد. سبب این بیماری آن است که انسان در خیالات خود غرق می شود و شاید آرزوی آن نیز در پدید آمدن بیماری کمک کند. علامت ها علامت آن گود رفتن چشم است و خشکی آن، مگر هنگام گریه کردن. نفسش بریده بریده است و آه بلند می کشد. گاهی در میان خنده به گریه می افتد. نبضش پریشان است، همچون نبض سوگواران، خاصه اگر ناگهان معشوق خود را ببیند. می توان از این تغییر نبض، معشوق را شناخت، هر چند خودش اسم او را فاش نسازد. من این را آزمایش کرده ام. علاج وقتی دیدی چاره ای جز وصال نیست، کاری کن که مطابق دین و شریعت به هم برسند. اگر وصال میسر نبود، او را سرگرم کن. از معالجات نافع آن است که کنیزکان زیاد بخرد و زیاد به ایشان مشغول شود. یا به شکار رود و به بازی های گوناگون سرگرم شود. یا این که پیرزنان بگمار که نزدش از معشوق بدگویی کنند و کارهایی که مورد تنفر طبع است به معشوق نسبت دهند. پیرزنان در این کار از مردان تواناترند. قانون در طب ج٣ فصل های نخست از کتاب رو خوندم (که به توضیح مزاج ها و خلط های چهارگانه: خون، بلغم، صفرا، سودا؛ می پرداخت) و همچنین نگاهی به بخش بیماری های روانی انداختم و کمی هم شکستگی استخوان رو خوندم. نظامی عروضی در مدح این کتاب میگه: اگر بقراط و جالینوس زنده شوند سزاوار است که در پیشگاه این کتاب سجده نمایند.

 3. 4 out of 5

  Maha

  الكتاب يقع في 2500 صفحة ومقسم على خمسة أجزاء قرأت المجلد الثالث الذي يضم الكتاب الرابع والخامس ياااا إلهي .. حقا لن تشعر بقيمة هذا العالم الجليل ابن سينا حتى ترى عيناك ما قد خطته يداه ترجمة عن أبحاثه وخبراته وسهره واجتهاده وعلمه .. شيء ما بين كلمات هذا الكتاب كالسحر .. شيء ما .. لا أعرف !!.. كثيرا ما قرات كتبا وأوراقا وبحوثا .. لكن حقا اسلوب ابن سينا في الكتابة له تميز خاص .. تحس أن هذا العالم الجليل أمامك يحدثك بصوته المتهدج .. يشرح لك كيف تعالج (الخزق) أو تكون دواء (السلع) .. ولا يستعجب أحدكم من هذ الكتاب يقع في 2500 صفحة ومقسم على خمسة أجزاء قرأت المجلد الثالث الذي يضم الكتاب الرابع والخامس ياااا إلهي .. حقا لن تشعر بقيمة هذا العالم الجليل ابن سينا حتى ترى عيناك ما قد خطته يداه ترجمة عن أبحاثه وخبراته وسهره واجتهاده وعلمه .. شيء ما بين كلمات هذا الكتاب كالسحر .. شيء ما .. لا أعرف !!.. كثيرا ما قرات كتبا وأوراقا وبحوثا .. لكن حقا اسلوب ابن سينا في الكتابة له تميز خاص .. تحس أن هذا العالم الجليل أمامك يحدثك بصوته المتهدج .. يشرح لك كيف تعالج (الخزق) أو تكون دواء (السلع) .. ولا يستعجب أحدكم من هذه المصطلحات العجيبة فهي السمة الغالبة في الكتاب (حتى أنني يئست من معرفة كنه بعض الأعشاب التي نصح بها للتداوي من بعض الأمراض ) لكنني استمتعت أيما استمتاع بقرآءة هذا الكتاب

 4. 5 out of 5

  Ehsan Choudhry

  Would not recomend this book to anyone who doesnt have background of traditional medicine as it will be too complicated and not useful. This is written keeping in mind professionals of the field. But nonetheless an excellent timeless masterpiece of medicine. Ibn sina was a genius of medicine who was the first person in history to merge the Greek, Islamic, Indian and Chinese traditional medicine concepts and take medicine to new heights. Any one who has been to a good traditional doctor would att Would not recomend this book to anyone who doesnt have background of traditional medicine as it will be too complicated and not useful. This is written keeping in mind professionals of the field. But nonetheless an excellent timeless masterpiece of medicine. Ibn sina was a genius of medicine who was the first person in history to merge the Greek, Islamic, Indian and Chinese traditional medicine concepts and take medicine to new heights. Any one who has been to a good traditional doctor would attest to their superiority over modern western medicine.

 5. 4 out of 5

  ALFRED FAISAL

  How to donlawnd?

 6. 4 out of 5

  Mohamad Baihaqi Mohamad Basri

  Avicenna's or Ibn Sina's medicine is based on Unani Medicine which has a strong concept in prevention, treatment and management of diseases, compared to the knowledge of modern medicine. While reading this book, I'm trying to understand the concept laid out by Avicenna, and I believe even though it is not scientifically proven yet, it can explain the pathophysiology better than what I learn't in medical school. He also explained the differences in individual's physiology in terms of temperaments Avicenna's or Ibn Sina's medicine is based on Unani Medicine which has a strong concept in prevention, treatment and management of diseases, compared to the knowledge of modern medicine. While reading this book, I'm trying to understand the concept laid out by Avicenna, and I believe even though it is not scientifically proven yet, it can explain the pathophysiology better than what I learn't in medical school. He also explained the differences in individual's physiology in terms of temperaments and humors, and easily diagnose disease based on the different patterns of pulse, different characters of urine and stool. However, I couldn't really grasp the concept of treatment using emesis, purgation and venesection. This concept is totally different compared to the modern medicine, and yet they are widely used in Unani medicine. More researches and books are needed to explain the compatibility of Unani medicine with our limited understanding of biomedical knowledge and so far, it supports the basic theory of biological evolution, which the modern medicine nowadays are lacking in terms of its application... "Disease is treated by the opposite and health is preserved by the similar... Usually we treat the disease rather than its symptoms unless the symptoms become more dangerous." - Avicenna a.k.a Ibn Sina

 7. 5 out of 5

  Irka

  Generally speaking it is a good book in terms of content of Avicenna's Canon... but when it comes to edition: mistakes! words or sentences missing, wrong or lack of interpunction. And the neverending introducions to introductions with notes that create a separate book. Sometimes I was thinking that I've bought a very expensive printed version of an ebook. Won't buy another part. Generally speaking it is a good book in terms of content of Avicenna's Canon... but when it comes to edition: mistakes! words or sentences missing, wrong or lack of interpunction. And the neverending introducions to introductions with notes that create a separate book. Sometimes I was thinking that I've bought a very expensive printed version of an ebook. Won't buy another part.

 8. 4 out of 5

  Dr.Yasir

  Alsalamu 3alaikom, I want to but this book can anyone tell me where can i find it (book store, online) ?? thanks in advance yasir

 9. 5 out of 5

  Fatima Ezzahra

  تحفة

 10. 5 out of 5

  Abdullah Alsabah

  كتاب نفيس

 11. 4 out of 5

  Lulu

  Check قاموس الأطباء وناموس الألباء للقوصوني

 12. 5 out of 5

  Mehrdad Omidsalari

  بسیارعالی و خوب.

 13. 4 out of 5

  Aida Js

  Amazing

 14. 4 out of 5

  Smahdi Moosavi

  هذا الکتاب هو الحجر الاساس لکتب الطبّ و من أقوم ما کُتِبَ فی هذا العلم الشریف

 15. 4 out of 5

  Mahmoud

  nice القانون في الطب nice القانون في الطب

 16. 5 out of 5

  ᴘʀᴏᴍᴇᴛʜᴇᴜꜱ ᴀᴘᴏʟʟʏᴏɴ

 17. 5 out of 5

  علي عبد الرحمن

 18. 5 out of 5

  Mahmoud

 19. 5 out of 5

  رامي الورقي

 20. 4 out of 5

  Fatma Feki

 21. 5 out of 5

  Aida Jahanbekam

 22. 5 out of 5

  Sal Assiri

 23. 5 out of 5

  Ahmed Abed Alnabi

 24. 4 out of 5

  Mim

 25. 4 out of 5

  Rebecca Stirling

 26. 4 out of 5

  Heba Afifi

 27. 5 out of 5

  Acepmbm Hamdanislb

 28. 5 out of 5

  Claudia

 29. 5 out of 5

  Alina Akhtar

 30. 5 out of 5

  Anfal

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...